Hodinky Moto 360 sa predvedú vzhľadom i vlastnosťami - Zajtra.sk
spájame
slovenskú
IT komunitu
pridaj sa
Registrácia · Login

Zajtra.sk 21.3.2014
Hodnoť článok:
0 0

Hodinky Moto 360 sa predvedú vzhľadom i vlastnosťami

Šéf di­zaj­nu Mo­to­ro­ly Jim Wicks a je­ho tím strá­vi­li navr­ho­va­ním vzhľa­du in­te­li­gen­tných ho­di­niek Mo­to 360 rok a pol. Väč­ši­ne po­čia­toč­ných vý­sled­kov čo­si chý­ba­lo.

„Ne­zá­le­ží na tom, že si mys­lí­te, kto­vieaké úžas­né to je, ak sú hra­na­té, ve­ľa zá­uj­mu nev­zbu­dia... A vy tam se­dí­te a pre­mýš­ľa­te o tom, že by ste ich sten­či­li ale­bo zväč­ši­li, mož­no ich uro­bi­li o nie­čo ťaž­ší­mi - pra­cu­je­te na všet­kých ta­kých­to ve­ciach a vý­sle­dok je vždy rov­na­ký. A na­ko­niec sme si uve­do­mi­li, že sa cez tú­to pre­káž­ku ne­dos­ta­ne­me, ak ne­zauj­mú ani na­šich ko­le­gov," vy­svet­ľo­val Wicks.

Po nie­koľ­kých ko­lách návr­hov, pro­to­ty­pov a chlad­ných reak­cií sa Mo­to­ro­la vrá­ti­la k zá­kla­dom. A Na­mies­to to­ho, aby vy­mýš­ľa­la no­vý a pre­lo­mo­vý vzhľad, roz­hod­la sa rad­šej in­špi­ro­vať mi­nu­los­ťou a na­po­dob­niť to, čo sa chys­ta­la nah­ra­diť: ele­gan­tné ho­din­ky, kto­ré sú ob­ľú­be­né po de­siat­ky ro­kov. A tak spo­loč­nosť pre­ro­bi­la Mo­to 360 na nád­her­né, ok­rúh­le ho­din­ky z nehr­dza­ve­jú­cej oce­le, kto­ré vy­ze­ra­jú skôr ako Ti­mex než Mo­to X.

In­te­li­gen­tné ho­din­ky už te­raz od pou­ží­va­te­ľov žia­da­jú inter­ak­ciu nap­rík­lad v po­do­be ho­vo­re­nia k vlas­tné­mu zá­päs­tiu, ale Mo­to­ro­la chce udr­žať po­dob­né fak­to­ry ta­ké jed­no­du­ché, ako je to len mož­né. In­te­li­gen­tné ho­din­ky s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid Wear sú vy­ro­be­né tak, aby ich bo­lo ľah­ké pou­ží­vať, ale jed­nou no­hou stá­le sto­ja v mi­nu­los­ti. Pod­ľa Wic­ksa ani ov­lá­da­nie ne­bu­de úpl­ne no­vé. „To­to za­ria­de­nie bu­de fun­go­vať v pod­sta­te rov­na­ko ako oby­čaj­né ho­din­ky. Keď sa na ne po­zrie­te, bu­dú jed­no­du­cho uka­zo­vať čas. Te­da ak sa ne­de­je nie­čo za­ují­ma­vé, čo by mal ich ma­ji­teľ vi­dieť."

Zajtra.sk Zajtra.sk

Toto je adminovsky ucet, treba sem napisat nieco zmysluplne :) hm


Hodnoť článok:
0 0

1 komentár k článku:

Komentovať môžu iba prihlásení

Zaregistruj sa cez bezplatnú registráciu alebo použi login cez Facebook (FB Connect)

Prihlás sa tu, ak už máš profil na Zajtra.sk:


Zabudol som heslo

0 0 Andrea Beňová 3.9.2017 15:35:37
Ja som si podobne hodinky kupila na hej.sk a som s nimi spokojna. Ale aj tieto vyzeraju dobre ale musia byt urcite drahsie ako tie ktore mam. ALe kebyze si ich idem kupit tak by som vyuzila https://www.kuponyzdarma.sk/ aby som usetrila nejake to euro
Zajtra.sk > Život > Podnikanie > Hodinky Moto 360 sa predvedú vzhľadom i vlastnosťami


Kritika

Vieš ako robiť veci lepšie? Pomôž našim odvážnejším členom a skritizuj im projekty!

Reklama

Seriály zo Zajtra.sk

Reklama